NORR MÄLARSTRAND

NORRA MÄLARSTRANDEN KÖPING

TÅRTGENERALEN PERSBRANDT

BÄRGSLAGSBLADET


2016?


KOMMUNAL TVÅNGSANSLUTNING AV VATTEN OCH AVLOPP

Köpings kommun jobbar på med projektet som om det inte finns några alternativ. Köpings styrande anser att medborgarnas åsikter är av ringa betydelse och svarar så här på frågan hur det viktiga  beslutet fattades...


Efter att överklagan inkom fördes en dialog mellan VA-chef och kanslichef samt därefter med kommunstyrelsens ordförande och sedermera med kommunstyrelsens arbetsutskott. Köpings kommun gjorde då bedömningen att gå vidare med planeringen av projektet. Det finns inget protokollfört beslut avseende detta.


Det är våra pengar man bokstavligen slänger i sjön! En sjö som garanterat kommer att må sämre efter kommunens muddrings och VA projekt. All vetenskap och förnuft visar att ett komunalt VA INTE är den bästa lösningen för miljön och Mälaren. Men trots all debatt och nya rön så lyser förnuftet med sin frånvaro i maktens boningar.Denna sida drivs ideellt av en grupp fastighetsägare längs Norr Mälarstrand med målet att tydliggöra konsekvenserna för den enskilde fastighetsägaren i och med  detta projekts genomförande.

 

Projekt Norr Mälarstrand innebär en tvångsanslutning av kommunalt VA för ca 235 fastigheter ute på landsbygden i Köpings kommun. En anslutning som 170 av 235 fastighetsägare nu har överklagat till förvaltningsrätten.


Kostnaden är idag uppskattad till ca 67 Miljoner exkl. moms vilket är 84 Miljoner inkl. moms.

Till detta kommer egna kostnader på tomten. Det ger en kostnad på mellan 260 000 - 410 000:- per fastighet.Områden längs Mälaren som detta berör är:

Stäudd-Bergudden-Galten-Karlsvik-Bastviken-Lilla Sandviken

Stora Sandviken-Berghagen-Tavsta Hage-Stora AspholmenKostnaden för din fastighets VA-anslutning är beroende på din tomts storlek och på dina förutsättningar att gräva på tomten.

Med 2017 års taxor och avgifter så kommer du som fastighetsägare att få en kostnad på

260 000 till 410 000 kronor.


2018-12-05


Mark och Miljödomstolen kommer till Köping den 13/12 för att avgöra frågan om VA-ledningen till Norr Mälarstrand.https://www.bblat.se/artikel/kopings-kommun/miljodomstolen-kommer-till-koping-for-att-avgora-va-ledning-till-norra-malarstranden

 

Vad händer nu?


2020-02-02


Till hösten kan tvångsanslutningen till kommunalt vatten och avlopp avskaffas.


Regeringen har lovat att leverera propositionen ”Vägar till hållbara vattentjänster” till riksdagen för beslut efter sommaren 2020. Då kan vi få en lag som inte kör över enskilda fastighetsägare, som i stället säger ja till effektiva, flexibla och hållbara lösningar för enskilda avlopp och gemensamhetsanläggningar och som inte hindrar glesbygdens utveckling. Detta till bråkdelar av kostaden jämfört mot det nu aktuella kommunala alternativet. 


Nu i februari 2020 är Lantmäteriet på våra områden och förbereder ledningsrätter.2018-03-04

Upprop på Norrmälarstrand!!


Namninsamling!


Stoppa den huvudlösa utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp! Vi kräver att projekteringen stoppas och att Köpings kommun istället utreder de ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ som finns!

Två alternativ:


Klicka här så länkas du till  skrivunder.com där du enkelt kan skriva under digitalt.

Eller ladda ner namnlistan, skriv ut, gärna dubbelsidigt, och underteckna.

Lämna till vänner och bekanta för deras underskrifter.

Ifyllda blanketter sänds till Anders Segerberg enligt namnlistans anvisningar.


För mer information se även: http://www.va-i-tiden.se/2018/02/21/1600/


2017-12-15

Den nationella strategigruppen besökte regeringens utredare Anders Grönvall den 8/12 och fick diskutera VA frågan, se länkar.


http://www.va-i-tiden.se/ny-statlig-utredning-hallbara-vattentjanster/


https://www.facebook.com/hallbaravattentjanster/?hc_ref=ARQXFQhPJXUqMIN0b3bzeWqeBq0ISaLDMI8On0CvDI4Dm6uHIYeJNDlB5zpb16Mnq7A&fref=nf2017-12-04


Förvaltningsrätten och Mark och Miljödomstolen.

Ytterligare ett kompletterande yttrande är inlämnat till Förvaltningsrätten.

Se länk: Här.


Överklaganden till Förvaltningsrätt och Mark och miljödomstol i övrigt oförändrade sedan sist.

Inget svar har kommit till oss från någon av domstolarna.


Mark och Miljödomstolen har däremot lagt ett föreläggande om komplettering till Köpings kommun som nu har lämnat in en komplettering av sin tillståndsansökan och samtidigt uppdaterat sin hemsida med diverse bilagor, se länk:

https://koping.se/boende-miljo-och-trafik/vatten-och-avlopp/norra-malarstranden/vad-hander-just-nu.html


Där kan man se detaljerade kartor och ritningar på hur bräddavloppen nu är planerade att mynna direkt i våra badvikar.


Strategigruppen kommer inte att lämna in någon synpunkt om pumpstationerna eller bräddavloppen så detta måste göras av de som tycker att de blir berörda av denna lösning. Skriv i så fall till Mark och Miljödomstolen:  nacka.tingsratt@dom.se 

Samt skicka en kopia till:  kopings.kommun@koping.se

Ämne: Synpunkter i Mål nr M2878-17, Sjöförlagd ledning Norra Mälarstranden Köpings kommun. Regeringens utredning.

Utredningen kommer att pågå till 28 februari 2018.

Se direktiven här.

Regeringen har utsett Anders Grönvall som är kommunpolitiker i Knivsta till särskild utredare. Vi har tidigare tagit fram en skrivelse till utredningsgruppen för som om det ser ut så finns det inga röster från fastighetsägarsidan med i utredningen.


Delar av strategigruppen har därefter lyckats med bedriften att få till ett besök på Miljödepartementet vilket skedde måndagen den 13 nov 2017.


Lars-Göran Carlsson och Anders Segerberg Köping, Rolf Almstedt Orsa, Peter Ridderstolpe, Anders Moen och Kent Leonardsson från Torrbo reste till Huvudstaden och fick lyfta våra åsikter angående denna VA-soppa som pågår riket runt.


Det mötet har i sin tur resulterat i att Anders Grönvall som är ansvarig för utredningen nu bjuder in gruppen till fördjupade samtal kring denna mycket viktiga fråga.

Se inbjudan, mm här: http://www.va-i-tiden.se/ny-statlig-utredning-hallbara-vattentjansterNationell samverkan.

Det har bildats ett snabbt växande nätverk av föreningar och fastighetsägare som är i samma  situation som oss runt riket, vilket bland annat redan har resulterat i att vi faktisk kommer in och får framföra våra åsikter i maktens korridorer.


Det har startats en hemsida för denna grupp som finns här: http://www.va-i-tiden.se

Den innehåller all relevant information om det nationella arbetet som pågår.

Med detta sagt så jobbas det nu på två fronter parallellt, dels mot respektive kommun, dels gemensamt mot regering och myndigheter.Finansiering om allt ändå går åt skogen?

Om det kommunala avloppet blir verklighet hur löser kommunen problemet med finansieringen för dom som inte får låna av banken? Denna oerhört avgörande och viktiga fråga ställdes till Köpings kommun för första gången den 8 mars 2017 och har upprepats ett par gånger sedan dess men den är fortfarande obesvarad.Ansökan om tillstånd att anlägga gemensamt minireningsverk på Stäudd.

Stäudds samfällighetsförenings inskickade ansökan till miljökontoret har som förslag avslagits. Se motiveringen här.


Kommunen hänvisar bland annat till att detaljplanen inte tillåter byggnation på *parkmark (*allmän platsmark anges men det är mark ägd av samfälligheten). 


Kommunen har inlämnat kompletteringar för va ledningen till Mark och Miljödomstolen och utplaceringen av pumpstationerna är både på parkmark och enskildas tomter. Hur kan kommunens egna anläggningar placeras på områden som samtidigt nekas föreningarna?

Utsläppen vid bräddning sker direkt i våra badvikar, Ingen, vare sig föreningar, enskilda tomtägare eller vattenägare har informerats om detta.


Debatt och opinion.

Vi uppmanar samtliga att skriva insändare för att lyfta intresset för frågan både lokalt och nationellt, det är extra viktigt nu under regeringens utredningsperiod.

http://norrmalarstrand.com/massmedia.html

2017-10-16


Idag sände TV4/Kalla Fakta sitt program om kommunal tvångsanslutning och belyste de orimliga konsekvenser detta får för den enskilda människan. Se programmet här


Se även Bostadsministerns kommentarer i TV4 nyheterna,  han är märkbart tveksam till nuvarande system. Se programmet här


Se även länk angående Regeringens utredning längre ner på denna sida.2017-09-21


Upprop till landets samtliga fastighetsägare, föreningar och samfälligheter som sitter i samma båt vad gäller tvångsanslutning till kommunalt VA.


Vi kan tyvärr konstatera att inga företrädare för oss fastighetsägare finns med

i den av regeringen och bostadsminister Peter Eriksson tillsatta utredningen av Lagen om allmänna vattentjänster, vilket är mycket olyckligt.


Vi har därför författat nedanstående följebrev och skrivelse till utredaren för att belysa viktiga aspekter på LAV ur vårt perspektiv.


Följebrev


Skrivelse


2017-09-04


En komplettering till vår överklagan är inskickad till förvaltningsrätten.

Läs den här.


En inbjudan till ett dialogmöte är skickad till Landshövdingen.

Läs den här.


Stäudds samfällighetsförening har lämnat in en ansökan till Köpings kommun om att få anlägga ett minireningsverk av samma typ som kommunen 2016 beviljade ett stugområde i Sörsylta.


Köping och Västerås har fått godkännande av mark och Miljödomstolen till att muddra för djuprännan till resp hamnar ifrån Södertälje

Läs domen här.


Kalla Fakta programmet kommer preliminärt att sändas 18 okt


Köpings politiker duckade för våra frågor


Kommunen vill inte ha en saklig dialog om ekonomiskt försvarbara alternativ via ett möte med strategigruppen

och nekar därmed i princip minst 70% av fastighetsägarna längs NorrMälarstrand möjligheten till att på ett

miljövänligt och kostnadseffektivt sätt värna om miljö och hälsa.


Istället upprepar man på ett informationsmöte sitt mantra om  lagstiftning och talar i svepande skäl om att andra alternativ än kommunalt VA  inte är hållbara, detta trots att övriga delar av världen börjar säga den raka motsatsen.


Ett "informationsmöte" där man dessutom inte kallar samtliga fastighetsägare med mer än ett mejl till en mycket begränsad grupp som var aktuell för ca 5 år sedan.


När det gäller berörda  markägare utanför föreningarna så var 1 av 9 kallad enligt våra uppgifter.


Artikel publicerad i Bärgslagsbladet den 25 maj 2017

Förstasidan

Artikeln


Kommunens "agenda" som presenterades på mötet.

Notera sid 11 där man tydligt ser kommunens vinkling av problemet genom att vända på tågordningen över källorna till miljöbelastningen till sin fördel tvärtemot vedertagana fakta från miljörapporter.


Så här ser det ut enligt vetenskapen i PLC_5 rapporten, bedöm själva.TV4 gör med programmet Kalla Fakta ett reportage om vår situation.

Programmet är planerat att sändas i september

Ett välbesökt VA-möte  med över 100 deltagare ägde rum i Munktorps kommunhus den 23/4.


Köpings politiker var inbjudna för att ge oss en möjlighet till dialog och frågestund, tyvärr så valde samtliga partier att inte medverka.


Se vår presentation på mötet här


Strategigruppen informerade om det aktuella läget och besvarade åhörarnas frågor och därefter presenterade BMED AB olika tekniska alternativ som finns och svarade på frågor.

Se den presentationen här


Ett filmat sammandrag från mötet hittar du här:

https://www.youtube.com/watch?v=pDcbwdfbO7UDebattartikel som publiceras i massmedia.


Direkt under den artikeln hittar du en fullverision som mer ingående beskriver vår syn på detta projekt

Våra synpunkter angående samråd kring utbyggnad av kommunalt VA Norra Mälarstranden är nu skickat till Sweco, Kommunens tjänstemän och politiker

Köping har inkommit med svar till förvaltningsrätten angående vår laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Inbjudan till samråd inför ansökan för vattenverksamhet har en del av oss fått i postlådan den 13/2 det underliga är varför inte samtliga fastighetsägare får ta del av denna viktiga information och ges tillfälle att agera om man så önskar.

Inbjudan finns härSöndagen den 5/2 hade vi ett fullsatt och mycket uppskattat möte i Munktorps kommunhus där berörda fastighetsägare fick ta del av arbetsgruppens sakliga och gedigna information och därefter gemensamt diskutera tankar och idéer om fortsatt arbete.


Vi finns på facebook---->>

<<----Vi finns på facebook

MER OM BESLUT OCH ÖVERKLAGANDENA FINNS LÄNGRE NER PÅ DENNA SIDA

Beslut i kommunfullmäktige

2016-11-28Köpings kommunfullmäktige har enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster beslutat att Norr Mälarstrand utgör ett verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten.

På fullmäktigemötet beslöts också att anta ny anläggningstaxa för vatten och avlopp i Köpings kommun.


Läs protokollet HÄR

Överklaganden


170 fastighetsägare har överklagat fullmäktiges beslut om verksamhetsområde och/eller VA taxor.


Inlämnade överklaganden:

 
 
 
 

© Copyright 2017. All Rights Reserved.