Frågor som berörda fastighetsägare ställt till Köpings politiker eller tjänstemän och de svar som givits.

Listan fylls på vartefter vi får in material så bidrag gärna om ni har något av intresse.

info@norrmalarstrand.com


Från: Linda Eriksson

Skickat: den 1 mars 2017 08:12

Till: Bosse Karlsson

Ämne: SV: Norra mälarstranden

 

Hej Bosse!

 

Arbetet som till slut lett fram till beslut om kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp längs Norra Mälarstranden har pågått i många år. Omfattande informations- och dialogträffar, enkäter mm har genomförts under åren. Frågorna kopplade till arbetet har stötts och blötts under årens gång, så vi är inte förvånad över att du känner igen våra skrivningar och argument. Vi kan inte heller se att du i ditt brev framför något nytt som inte är känt och som funnits med vid de bedömningar som gjorts. Beslut är nu fattade och överklagade och vi får se när beslut kommer. I avvaktan på det ser vi inte det som motiverat att börja om i dessa frågeställningar igen.

 

Jag skickar till ansvariga för tekniska kontoret och stadsarkitektkontoret eftersom de inte samråtts detta svar.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Linda Eriksson

Biträdande miljöchef

Miljökontoret
Från: Bosse Karlsson

Skickat: den 27 februari 2017 21:29

Till: Linda Eriksson

Ämne: SV: Norra mälarstranden

 

Hej  Linda

 

Det svar som du ger mig är ju inte svaret på mina frågor som jag ställt till er I VA-gruppen. Det är ju bara något allmänt urklipp som jag har läst så många gånger nu så jag kan det snart utantill. När man sedan läser svaret som Elizabeth S. svarar på I dagens BBL så är det precis samma svar som du skickat till mig??

Är det ingen I Köpings Kommun som bryr sig om miljö och som verkligen vill veta vad vi på Norra Mälarstarnden vill?  Vi vill ha rent vatten I Mälaren och då tycker vi inte kommunens reningsverk är det bästa alternativet I detta läge.

Släpper ut för mycket Fosfor, Släpper ut för mycket Kväve, om det blir ett mycket regn breddar det ut orenat avloppsvatten. Och avloppsledningen som skall ligga I Mälaren skall dras genom naturresevat och Natura 2000 områden och det skall grävas och sprängas I våra strandskyddsområden? Kan det verkligen vara så att ingen politiker I Köping har funderingar om detta förfarande?

Vi kan istället kan få vatten och avlopp på ett helt annat sätt med Minireningsverk som renar fosfor till 98 % Kväve till 70 % och organiska ämnen till 95 % Det kommer aldrig att brädda över och släppa ut orenat avloppsvatten man kan göra en efterpolering för att ta bort rester från läkemedel med hjälp av en UV-brunn så det som sen kommer ut kan du ta ett glas och dricka om du vill?

Det är med andra ord ett övergrepp på miljön I och kring Norra Mälarstrandenn om vi inte gör det som är bäst och använder de bästa metoderna som finns att tillgå på marknaden för detta ändamål.

Jag och några personer I vår arbetsgrupp vill fortfarande ha ett möte med er I VA-gruppen för att ta fram det bästa alternativet för vår framtida satsning på rent vatten I Mälaren.

Nu väntar jag på ett svar med ett datum som vi kan träffas? Gärna ihop med några miljömedvetna politiker.

 

Mvh. Bosse

 Från: Linda Eriksson

Skickat: den 22 februari 2017 13:44

Till: Bosse Karlsson

Ämne: SV: Norra mälarstranden

 

Hej Bosse!

 

Jag börjar med att be om ursäkt att du fått vänta på svar. Det är inte ok att vänta så länge när ett svar har utlovats, jag tar på mig detta. Jag måste också meddela att jag, Elin och Dennis har inte möjlighet att träffa dig på fredag kl. 15.

 

Utifrån ditt mail har vi sammanställt svar på de frågor som vi tolkar att du önskar svar på. Flera frågeställningar har du säkert redan fått besvarade i de underlag som skickades till dig den 20 december 2016,  t.ex. kontakterna/dialogen som varit mellan kommunen och områdena.

 

Köpings kommun har tagit fram en va-plan som beskriver va-situationen i kommunen och behov av långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar för olika områden. Va-planen har tagits fram i bred samverkan mellan tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret och miljökontoret. Under många år har dialog förts med berörda områden. Va- planen har antagits i kommunfullmäktige. Kommunen har inte pekat ut enskilda fastigheter som inte uppfyller dagens krav utan ser till områdena som helhet. Den samlade kunskapen om de olika områdena och Mälarens status har utgjort viktiga underlag för ställningstagandena i va-planen.

 

I områden för boende, både permanentboende och fritidsboende, är det viktigt att både vattenförsörjning och avloppshantering sker på ett sätt som är anpassat till aktuellt boende men också tar hänsyn till den utveckling som skett/sker. De tillstånd som getts har prövats utifrån då gällande regelverk angående utformning av avloppsanordningarna och de bedömningar som då gjordes utifrån risk för hälsa och miljö. Idag ställs andra krav vid prövning av enskilda avlopp och bedömningen är att det krävs gemensamma lösningar. Lösningarna ska vara hållbara så att risk för hälsa och miljö minimeras. Utifrån detta har det i aktuella områden bedömts behöva göras gemensamma lösningar och att Lag om allmänna vattentjänster är tillämplig.

 

Med vänlig hälsning

 

Va-gruppen via

 

Linda Eriksson

Biträdande miljöchef

Miljökontoret


 

Från: Bosse Karlsson

Skickat: den 20 februari 2017 15:26

Till: Linda Eriksson

Ämne: SV: Norra mälarstranden

 

Hej Linda , Elin och Dennis

 

Eftersom jag nu efter drygt 2 månader ( Skickade mail den 14 december ) ännu inte fått svar på mitt mail så måste jag ifrågasätta om inte kommunens policy med 3 T gäller för samtliga avdelningar eller om det är andra orsaker till att ni inte svarar på mail från oss på Norra Mälarstranden?

Jag kommer att komma vägen förbi Tekniska kontoret  på fredag kl. 15.00 då jag har sett ingen av er Linda ,Elin eller Dennis har något I er almanacka och borde därmed kunna planera in ett kort möte med mig. Givetvis är ni övriga som får detta mail också mycket välkomna ner till TK för att få lite redogörelse om vad  som händer på Miljö och Tekniska I frågan om Norra Mälasrstranden. Och någon kanske kan förklara varför vi inte kan få svar på våra mail som sänds till dessa förvaltningar?

 

Bosse Karlsson 

Från: Linda Eriksson

Skickat: den 23 januari 2017 08:52

Till: Bosse Karlsson

Ämne: SV: Norra mälarstranden

 

Hej Bosse!

 

Jag ber om ursäkt att du får vänta på svar på dina frågor. Tyvärr har vi inte sammanställt svaren ännu men jag ska påminna VA-gruppen om att vi ska skynda på.

 

Med vänlig hälsning

 

Linda Eriksson

Biträdande miljöchef

Miljökontoret 

Från: Bosse Karlsson

Skickat: den 18 januari 2017 16:02

Till: Linda Eriksson

Ämne: SV: Norra mälarstranden

 

Hej Linda

 

Det verkar vara svårt att få ett svar på alla frågor som jag ställde I mitt mail daterat 13 / 12. Vill ni hellre att vi har ett möte där alla vi oroliga sommarstugeägare kan ställa alla frågor vi har och alla nya som kommer upp hela tiden. Kan gärna komma på mote till dig.

 

 

Bosse Karlsson

 
Från: Linda Eriksson

Skickat: den 20 december 2016 14:39

Till: Bosse Karlsson

Ämne: SV: Norra mälarstranden

 

Hej Bosse!

 

Bifogar de handlingar du efterfrågat.

 

Med vänlig hälsning

 

Linda Eriksson

Biträdande miljöchef

Miljökontoret


 
Från: Linda Eriksson 

Skickat: den 14 december 2016 13:35

Till: 'Bosse Karlsson'

Kopia: Riitta Forngren; Elin Granberg; Elizabeth Salomonsson

Ämne: SV: Norra mälarstranden

 

Hej Bosse!

 

Vi har tagit emot ditt brev angående Norra mälarstranden. Vi (tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret och miljökontoret) arbetar med att ta fram efterfrågade handlingar och skickar dem till dig så snart vi sammanställt dem. Vi kommer också att gemensamt sammanställa och skicka ut svar på dina frågor så snart som möjligt.

 

Med vänlig hälsning

 

Linda Eriksson

Biträdande miljöchef

Miljökontoret


 
Från: Bosse Karlsson

Skickat: den 13 december 2016 20:21

Till: Per-Inge Nilsson; Elin Granberg; Linda Eriksson

K

Ämne: Norra mälarstranden

 

Hej 

Jag undrar hur / vem som bestämmer att man klassar om våra sommar stugor till klass 1 område? I en intervju med P-I den 2013-10-30 säger han att ingen intresseanalys genomfördes och det hölls ingen dialog med va-aktörer inom kommunen. Fastighetsägare etc. har inte fått möjlighet att tycka till I arbetet med VA-planen. Planprogram har gjorts för 2 fritidshusområden vid Mälarstranden utan allmänt VA. Med detta har hushållen där erbjudits möjlighet att frivilligt ansluta sig till VA-nätet på en dialog och informering. Detta project har dock ej fallit ut väl då hushållen inte var positive till detta och området kategoriseras därför “ upp “ I VA-planen och blir ett 6§ område.

Bara sådär utan att höra alla fastighetsägare på norra Mälarstranden?

I det enda utskick som jag själv fått ( I somras ) Står det: Det går inte att ordna långsiktigt hållbar VA- försörjning genom enskilda anläggningar eller lokala gemensamma anläggningar. Hur kunde det gå att göra det I Sjölunda / Näs som också var med I området från början?

 

I Kommunens VA-plan 2010-2025 står det: Efter manga informationsmöten, dialoger, enkäter, utredningar och erbjudanden konstaterades att intresset är för lågt?

Jag skulle vilja ha ut alla dessa handlingar från alla “möten” då det verkar som att de flesta stugägare har missat dessa.

På sidan 13 står det En av de faktorer som avgör behovet av gemensamma lösningar är hur långt denna utveckling har gått I området och vilka avloppslösningar som finns och kapaciteten hos de gamla anäggningarna?

Alla som har en avloppsanläggning har väl fått tillstånd till denna efter ansökan på Miljökontoret så det borde man väl se där. Och ingen vad jag vet är olagligt gjord. Däremot är det ett flertal fastigheter som har förbränningstoa installerad och visa hus har varken vatten eller avlopp I huset.

Dessa hus används ju sommartid och helger vår och host som mest sen blir de så kalla att man inte kan bo I dessa längre. Även de som är lite isolerade tappar ju idag ur vattnet vintertid då det annars skulle frysa sönder.

 På sidan 15 står det: Beslut om verksamhetsområde ska fattas och en allmän VA- anläägning byggas med eller utan anslutning till den befintliga VA-anläggningen. EN NÄRA DIALOG BÖR FÖRAS MED BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR DEM OCH SKAPA SÅ GODA FÖRUTSÄTTNINGAR SOM MÖJLIGT FÖR UTBYGGNADEN. Var är dialogen?

 

Sidan 18: Det är viktigt att klargöra skillnaden mellan att utvidga verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen och att fysiskt ansluta visa fastigheter till den befintliga Va-anläggningen. Om det inte är tekniskt och ekonomiskt rimligt att ansluta fastigheterna till den befintliga VA-anläggningen ska kommunen andå inrätta ett verksamhetsområde och tillskapa en local allmän VA-anläggning I området.

Detta är ju det som ni borde göra, vi får tillsammans I området göra en avlopppsanläggning som den som de gjort I Sjölunda / Näs eller enskilt reningsverk om det för markförhållande är bättre än att spränga för avloppet.

Att tviga oss att göra bättre avlopp för att släppa ut kväve och fosfor I Mälaren är okej och om vi får göra det med godkända minireningsverk så kan ni ju också säga åt områden som Stäholm och Avhulta som har betydligt fler fastigheter med permanentboende som måste släppa ut mer avlopp I Mälaren än de på våra områden som bor där helger april till sep. och 1 månad på sommaren.

 

På sidan 20 skriver ni : Enskilda anläggningar : För områden där det inte är möjligt till en rimlig kostnad under planeringshorisonten och där det finns behov av vattenförsörjningeller avlopp I ett större sammanhang enligt lagen om almänna vattentjänster 6§ kommer VA-försörjningen även forsättningsvis att ske genom enskilda VA-anläggningar.

Sidan 21: En annan förutsättning är att det är ekonomiskt fördelaktigt med en gemensam VA-lösning, jämfört med alternativen dvs. Kommunalt verksamhetsområde

 

I åtgärdsprogrammet för Köpingsvikens, Fredens, Brobyvikens och Galtens åtgärdsområden som Länsstyrelsen har skickat ut kan jag också läsa att på enskilda avlopp så är kommen tillsyn och tillståndsmyndighet. Och I Lästyrelsernas broschyr som heter “Klara besked om små avlopp” star att läsa De krav som stalls med stöd av miljöbalken får inte vara hur långtgående som helst. I miljöbalken heter det att de inte får vara orimliga förhållanden miljönyttan. Det betyder att omständigheterna på platsen för anläggningen ska spela roll, samtidigt som det gäller att hitta en kostnadsnivå som anses representative för den aktuella målgruppen. Alltså sommarstugeägarna. Det är ju inte rimligt att vi ska ansluta stugor som iag inte har varken vatten eller avlopp till kommunens VA- anläggning när det inte går att använda den utan att fastighetsägarna är tvugna att bygga nytt hus för kanske en million?

Vad jag vill? Att vi sätter oss ner och tar en diskusion I detta ärende kommunens tjänstemän / politiker och vi fastighetsägare. Vi måste ju hitta en lösning på detta innan det går så långt att det skrivs om I medierna och att Köpings kommun hamnar I dålig dager för framtiden. Vi ska ju lyfta fram Köping som ett bra exempel och inte att dit kan man inte flytta.

Väntar på svar.

 

Bosse Karlsson

Köpingsbo I hela mitt liv.


Vem bekostar gropen för pumpstationen på fastighetsägarens mark?

Det gör fastighetsägaren, tekniska kontoret kommer att skicka ut anvisningar för hur gropen ska utformas i god tid. Därefter kommer den att besiktigas av tekniska kontoret och därefter kommer tekniska kontoret att ställa dit pumpstationen och återfylla. Om urgrävda massor inte lämpar sig för återfyllning återfyller tekniska kontoret med lämpliga massor. Bortforsling av överblivna massor åligger fastighetsägaren.

 

Vem står för pumpstationen och ingår den i anläggningsavgiften?

Pumpstationen ingår i anläggningsavgiften. Pumpstationen inklusive pumpautomatiken ägs av tekniska kontoret. Kraftmatning till pumpstationen ska fastighetsägaren tillhandahålla.

 

Vad ingår i anläggningsavgiften?

Framdragning av en vattenledning och en tryckavloppsledning till tomtgräns. En pumpstation som ska placeras på fastighetsägarens mark. Placeringen ska uppfylla vissa kriterier för tillgänglighet för tekniska kontorets personal.

Fastighetsägaren ombesörjer schakt och ledningar samt framdragning av kraftmatning till pumpstationen på fastighetsägarens mark.

 

Observera att svaren till frågorna ovan gäller för en ”vanlig” fastighet där fastighetsägaren äger både huset och marken det står på. Vid arrenden, ekonomiska föreningar och hus på ofri grund kan kostnadsfördelningen och ansvarsgränser skilja sig åt


Det är en relativt stor post upptaget för oförutsedda utgifter nämligen hela 20% !?

Vad är erfarenheten när det kommer till denna post på ett område med mycket berg som det nu är här på Norr Mälarstrand?

Posten är satt till denna relativt höga procentsats för att dels täcka diverse tillkommande kostnader såsom tillstånd, markinlösen, servitutsavtal etc. Det är dessutom stor osäkerhet gällande markförhållanden, framförallt beträffande bergförekomsten, som kan göra att anläggningskostnaden drar iväg. Dessutom finns ett visst utrymme för de kostnadsökningar på material och arbete som kan komma från kalkylskedet till upphandling/byggstart. Vi försöker undvika berg så gott det går i projekteringsskedet för att hålla nere kostnader, slippa sprängning (med de risker det innebär) och få en snabbare framdrift i byggskedet.

 

Är 66,5 Miljoner exkl. moms  ett takpris eller finns det risk för att vi går över och spräcker budgeten?

Eller sett från andra hållet hur stor är möjligheten att detta går i hamn på 53,2 M det vill säga att posten oförutsett inte behöver utnyttjas alls?

Kostnadsberäkningen är gjord för att så riktigt som möjligt i detta tidiga skede visa vad det kostar att bygga ut området. Summan är inget ”takpris” utan vad den verkliga kostnaden blir vet vi förstås inte förrän området är utbyggt och klart. Förhoppningen är ju förstås att det inte blir dyrare. Att det skulle stanna på den nedre summan är nog inte sannolikt.


Så om det inte är ett takpris och projektet drar över beräkningarna med säg 10 Miljoner (vilket inte är orealistiskt ) och det hela är klart 2018-2019 betyder det att de nu gällande taxorna från 1/1 2017  höjs motsvarande grad för att täcka den faktiska kostnaden?

Det är en bra fråga, taxorna sätts av Kommunfullmäktige utifrån tjänstemännens förslag. Det vore dumt av oss att lova att det inte skulle kunna hända men om vi tittar på tidigare projekt som blivit något dyrare så har vi inte reglerat anläggningstaxorna i efterhand.

 

Hur är det med  livslängd och servicebehov/driftstörningar på en modern LTA anläggning?

Tekniska kontoret kommer att äga pumpstationen och sköta drift och underhåll på den.

 

Tyvärr så läser man ju om att det blir problem till och från i dessa LTA system hur säkra är dom ?

Dels om systemet används fullt ut som det är dimensionerat för, dels om det som i vårt fall kommer att gå på sparlåga större delen av året?

Rent generellt så är en modern LTA-anläggning väldigt driftsäker och vid eventuell störning så ringer fastighetsägaren till kommunen som åker ut och åtgärdar felet. Vid pumphaveri t ex så byts hela pumpen snabbt och enkelt till en ny/renoverad enhet. De större huvudpumpstationerna förses med övervakningssystem som larmar när driftstörning uppstår.

 

Dimensioneringen är inte helt lätt. Ledningssystemet dimensioneras för 300 fastigheter.

Jag är medveten om att beläggningen i dagsläget är långt ifrån 300, eller ens 235, men dimensioneringen måste ändå baseras på ett helt utbyggt system för att räcka till den dag när det är full beläggning. En utbyggnad av vattentjänster i området kan ju också innebära att fler väljer att mer eller mindre permanent flytta ut dit.

Dimensioneringen av systemet är i dagsläget inte helt klar. Vi vill inte överdimensionera systemet med de problem detta kan innebära, men vi vill heller inte underdimensionera systemet så att det inte räcker till om x antal år..

 

För att motverka dålig omsättning i vatten och avloppsledningar planerar tekniska kontoret att installera brutet vatten vid ändledningar eller andra punkter där man kan förvänta sig dålig omsättning. Det har man gjort på andra områden med gott resultat. Principen är att man spolar ur vattenledningsnätet och pumpar in det på avloppsledningen.

 

Hur ser kravet ut på den egna utrustningen  efter pumpen vid tomtgränsen, dvs det som går på den egna kostnaden?

Finns det  någon bra sammanställning på utförande och prisbild?

Tekniska kontoret kommer sammanställa en information som berör frågor om materialval och krav på fastighetsägarens installation i samband med att tekniska kontoret börjar förmedla förbindelsepunkter. Förbindelsepunkt är den punkten som skiljer fastighetsägarens ledningar från kommunens.

Förmedling av förbindelsepunkter beräknas kunna ske sommaren 2017.Hur ser alternativen ut för finansieringen när det gäller anslutning av VA norr mälarstrand?

Tekniska kontoret har fått i uppdrag att titta på alternativ för finansiering.

Idag följer vi lag om allmänna vattentjänster där det står som följer:

36 § En anläggningsavgift skall fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om

1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter,

2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och

3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

   Ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) skall betalas på den del av avgiften som inte har betalats, från den dag det första delbeloppet förfaller till betalning till dess betalning sker. På delbelopp som har förfallit till betalning skall ränta i stället betalas enligt 6 § räntelagen från delbeloppets förfallodag till dess betalning sker.


Enligt räntelagen 5§ innebär idag -0,5 % + 2% = 1,5%. På för sent inkommen betalning enligt räntelagens §6  innebär idag -0,5 + 8 % = 7,5 %.     (- 0,5 % är nuvarande referensränta som fastställes två gånger per år av Riksbankaen)


© Copyright 2017. All Rights Reserved.